Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Teória racionálnych očakávaní – Rational Expectations Theory (lat.)

Teória racionálnych očakávaní (Rational Expectations Theory): ekonomická teória založená na predpoklade, že trhoví účastníci majú trvalé, alebo aspoň konzistentné preferencie a môžu predpokladať budúce udalosti s dostatočnou presnosťou analyzovaním všetkých dostupných informácií. Podľa tejto teórie je to možné, pretože jednotlivci na ich základe predvídajú budúcnosť. Tým sa táto teória líši od iných teórií analyzujúcich predpovedanie, ktoré tvrdia, že budúcnosť je len extrapolácia minulosti (ako v teórii adaptívnych očakávaní), alebo že nie je predpovedateľná v celku.

Zásady tejto teórie popierajú metódy regulovaného dopytu, navrhnutej Johnom Maynardom Keynesom, pretože by mohli byť neefektívne kvôli tomu, že ľudia sú schopní ich predpovedať a konať tak, aby ich kompenzovali. To podkopáva akékoľvek úsilie o zmenu ľudského správania. Základy teórie formuloval v roku 1961 John Muth (1930 – 2005). Robert Lucas bol ocenený Nobelovou cenou v roku 1995 za rozvoj tejto teórie.

*****

Rational Expectations Theory: economic theory based on the assumption that market participants can predict future events with sufficient precision by analysing all possible information. According to the theory, this is possible because individuals base their future predictions on reason and all available information. This is what makes this theory different from other theories analysing forecasting, which maintain that the future is only an extrapolation of the past (as in the adaptive expectations theory), or that it cannot be predicted at all. The tenets of this theory deny the methods of regulating demand proposed by John Maynard Keynes because they would be inefficient by virtue of people being able to predict them and act to offset them, thus undermining all efforts to change human behaviour. The fundamentals of the theory were formulated in 1961 by John Muth (1930-2005). Robert Lucas was awarded the 1995 Nobel Prize for developing the theory.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>