Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Transferové oceňovanie – Transfer Pricing (lat. – fr.)

Transferové oceňovanie (Transfer Pricing): metóda daňového plánovania používaná medzinárodnými spoločnosťami. Umožňuje príbuzným spoločnostiam umiestneným v iných krajinách vstup do spoločných transakcií, takže môžu vytvárať nízke zisky vo vysoko zdaňujúcich krajinách a vytvárať majoritnú časť ziskov v nízko zdaňujúcich krajinách.

*****

Transfer Pricing: a method of tax planning used by international companies. It allows related companies located in different countries to enter into mutual transactions so that they earn small profits in high-tax countries and earn the major part of their profits in low-tax countries. See Arms-length Principle.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>