Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Účtovné štandardy – Accounting Standards (angl.)

Účtovné štandardy (Accounting Standards): pravidlá usmerňujúce oceňovanie aktív, kapitálu, pasív a zisťovanie a zaznamenávanie výnosov a nákladov.

Účtovné štandardy bývajú v závislosti od legislatívy miestne, národné alebo medzinárodné, určujúce účtovníctvo súkromných alebo vládnych inštitúcií. Pozri autorizovaný kapitál, medzinárodné účtovné štandardy.

*****

Accounting Standards: rules regulating the valuation of assets, capital, liabilities, and the recognition and recording of income and expenses. Accounting standards may be local, national, or international, and may govern private or governmental entities, depending on jurisdiction. See Authorized Capital, International Accounting Standards.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>