Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Účtovníctvo – Accounting (angl.)

Účtovníctvo (Accounting) je systém zaznamenávania, zoskupovania a sumarizovania ekonomických aktivít v peňažnej podobe.

Tento systém poskytuje informácie potrebné pre daňové účely, pre porovnávanie s inými spoločnosťami, pre rozhodovacie procesy a informácie poskytované akcionárom a iným záujmovým skupinám na trhu.

*****

Accounting: a system of recording, grouping, and summarizing economic activities in monetary form. This provides information necessary for tax purposes, for comparisons to other companies, for decision making, and information for disseminating to shareholders and other interested parties in the market.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>