Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ukazovateľ testu likvidity 2 stupňa – Acid Test Ratio (angl.)

Ukazovateľ testu likvidity 2. stupňa (Acid Test Ratio): indikátor ohodnotenia likvidity spoločnosti vypočítaný ako pomer hotovostných prostriedkov pohľadávok a likvidných cenných papierov ku krátkodobým záväzkom.

Je žiaduce, aby tento pomer nebol nižší než 1:1, čo by predstavovalo schopnosť spoločnosti uhradiť všetky krátkodobé záväzky bez potreby predaja dlhodobých aktív a rezerv.

Tento indikátor je využívaný na rýchle vyhodnotenie finančnej situácie spoločnosti a určenie jej finančných možností.

*****

Acid Test Ratio: a company liquidity assessment indicator calculated as the ratio of cash, receivables, and liquid securities to current liabilities. It is desirable that this ratio should not be lower than 1:1 given this means that the company is able to meet all its current liabilities without resorting to the sale of long-term assets and reserves. This indicator is used to quickly assess a company’s financial situation and determine its financial possibilities.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>