Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Úrad dohľadu nad cennými papiermi – Securities Commission (angl. – lat.)

Úrad dohľadu nad cennými papiermi (Securities Commission): inštitúcia poverená dohliadaním a regulovaním nových emisií a následných predajov cenných papierov. Tieto úrady majú v každej krajine svoje osobitosti.

*****

Securities Commission: an institution charged with supervising and regulating new issues and subsequent sales of securities. The particulars of each commission vary by nation.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>