Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Úver, Kredit – Credit (fr.)

Úver, kredit (Credit): (1) suma peňazí požičaných inštitúciou dlžníkovi pre budúce splatenie s dohodnutým úrokom v zmluve; (2) pozitívna finančná transakcia zaznamenaná na účtovné účely na pravej strane účtov.

Pozri: metóda splácania rovnakých istín, úver, metóda rovnakých celkových platieb >>

*****

Credit: (1) a sum of money lent by an institution to a borrower for future repayment, with interest as stipulated in the contract; (2) positive financial transactions recorded for book-keeping purposes on the right side of the T-account. See Equal Principal Payment Method, Loan, Equal Total Payment Method.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>