Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Vládne zlyhanie – Government Failure (angl. – fr.)

Vládne zlyhanie (Government Failure): hodnotenie, ktoré skúma prípady, pri ktorých vláda nedokáže efektívne alokovať zdroje. Na to sa zameriava teória verejnej voľby a  v ostatnom čase nová inštitucionálna ekonómia.

Pozri: teória verejnej voľby, nová inštitucionálna ekonómia >>

*****

Government Failure: an assessment that examines instances where the government cannot efficiently allocate resources. Public choice theory, and more recently, new institutional economic has focused on this issue. See Public Choice, New Institutional Economics.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>