Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Všeobecné clo – General Duty (fr.)

Všeobecné clo (General Duty): clo uvaľované so zámerom regulovať zahraničný obchod a zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu.

*****

General Duty: a duty levied with the intent of regulating foreign trade and adding revenues to the state budget.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>