Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Všeobecné rezervy – General Provisions (fr.)

Všeobecné rezervy (General Provisions): vyskytujú sa vo finančných inštitúciách. Sú to finančné prostriedky vyčlenené na redukciu alebo krytie potenciálnych strát spôsobených trhovými výkyvmi, politickými rizikami atď.

*****

General Provisions: typically only found in financial institutions, these are funds specifically set aside to reduce or cover potential losses arising from market fluctuations, political risks, etc.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>