Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Vzácne zdroje – Scarce resources (fr.)

Vzácne zdroje (Scarce resources): obmedzené zdroje používané na výrobu statkov a poskytovanie služieb. Všetky vzácne zdroje sú ekonomickými zdrojmi a všetky ekonomické zdroje (práca, kapitál) sú vzácnymi zdrojmi. Ekonómia pojednáva o tom, ako použiť vzácne zdroje na uspokojenie neobmedzených potrieb ľudí.

*****

Scarce resources: finite resources used in the production of goods and provision of services. All scarce resources are economic resources. All economic resources (labour, capital) are scarce. Economics deals with the problem of how scarce resources could be put to the best use to satisfy unlimited needs of consumers.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>