Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zaistné riziko – Reinsurance Risk (fr.)

Zaistné riziko (Reinsurance Risk): riziko nedostatočného zaistného krytia alebo zlyhanie zaisťovateľa pri splácaní jeho časti celkových záväzkov (vzniknutých poistných udalostí) vyhodnotené na hrubom základe.

*****

Reinsurance Risk: the risk of insufficient reinsurance covers or a failure of reinsurers to pay their part of the overall liabilities (or incurred claims) evaluated at a gross basis.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>