Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zákon komparatívnej výhody – Law of Comparative Advantage (angl. – fr.)

Zákon komparatívnej výhody (Law of Comparative Advantage): zákon formulovaný Davidom Ricardom v Princípoch politickej ekonómie a zdanenia (Principles of Political Economy and Taxation, 1817). Tento zákon dokazoval zrejmú výhodu deľby práce dokonca v tých prípadoch, keď jedinec alebo skupina (napr. aj krajina) je lepšia a prodkutívnejšia vo všetkých ohľadoch (absolútne) než iný jedinec alebo skupina.

Ricardo analyzoval následky slobodného obchodu medzi dvoma krajinami, z ktorých jedna mala prirodzenú výhodu vo vzťahu k druhej za predpokladu, že práca a kapitál sa nemôže medzi nimi voľne pohybovať. Ricardo dokázal, že deľba práce a slobodný obchod je prínosný pre obidve krajiny, ak sa krajina s vyššou produktivitou práce špecializuje na výrobu tých tovarov, kde má porovnateľne vyššiu produktivitu práce.

*****

Law of Comparative Advantage: a law defined by David Ricardo in Principles of Political Economy and Taxation in 1817, proving the obvious advantages of the division of labour even in those cases when an individual or a group, e.g., a country, is superior to and more productive in all respects, (i.e., absolutely) than another individual or group. Ricardo analysed the consequences of free trade between two countries, one of which has a natural advantage in relation to the other, using an assumption that labour and capital cannot move freely between them. Ricardo proved that division of labor and free trade is beneficial to both countries if the country with higher labor efficiency specializes in the production of goods in which it has comparatively higher labor efficiency.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>