Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zákon rovnakej ceny – Law of One Price (angl. – fr.)

Zákon rovnakej ceny (Law of One Price): tendencia cien homogénnych tovarov a služieb zjednocovať sa na slobodnom trhu. Stáva sa tak v prípade, keď zákazníci nie sú schopní rozlíšiť medzi jednotlivými tovarmi a nebudú preto platiť vyššiu cenu za rovnaké (alebo podobné) tovary, keď sú dostupné za nižšiu cenu.

*****

Law of One Price: the tendency for prices of homogenous goods and services to cluster in an open market. This occurs when consumers are unable to distinguish between goods, and therefore will not pay a higher price when the same (or similar) good is available for a lower price.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>