Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Záruka – Guarantee (fr.)

Záruka (Guarantee): vo všeobecnom význame je to prísľub splniť záväzok. Banková záruka je dokument, potvrdzujúci, že ak dlžník nebude schopný zaplatiť záväzky včas, banka tento záväzok splatí.

Pozri: odškodnenie >>

*****

Guarantee: in the general sense, it is the assurance of fulfilment of an obligation. A bank guarantee is a document confirming that if a debtor fails to fulfil his obligations in time, the bank will do it. See Indemnity.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>