Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Zásady zdanenia - Principles of taxation, canons of taxation
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zásady zdanenia – Principles of taxation, canons of taxation (fr.)

Zásady zdanenia (Principles of taxation, canons of taxation): charakteristiky, ktoré slúžia ako základňa (a identifikujú osobitosti) zdanenia, ako sú neutralita, spravodlivosť, rovnosť, jasnosť, publicita a efektívnosť administratívy. Neutralita daní znamená, že dane sú zamerané na výber príjmov pre štátny rozpočet a nemali by byť predmetom výnimiek alebo úľav a že princípy zdanenia by nemali narúšať konkurenčné prostredie. „Daňová spravodlivosť“ je vnímaná ako proporcionálne zdanenie príjmov (tiež nazývaná horizontálna spravodlivosť) alebo ako princíp schopnosti platiť (tiež nazývaná vertikálna spravodlivosť). Daňová rovnosť sa vzťahuje na rovnaké zaobchádzanie so všetkými daňovými poplatníkmi a oblasťami ekonomickej aktivity. Jasnosť znamená daňovú konzistenciu a minimálny priestor pre svojvoľnú interpretáciu. Princíp verejnosti vyžaduje, aby legislatíva určujúca dane bola predmetom verejnej diskusie a bola príjmaná s dostatočným časovým predstihom pre daňovníkov prípraviť sa na na zmenu. Princíp efektívnosti administratívy vyžaduje, aby bol výber daní čo najlacnejší pre daňovníka a princíp podstaty verzus formy zabezpečoval právo správcovi dane použiť radšej hodnotiace než formálne kritériá pri stanovovaní daňového základu.

Pozri: princíp schopnosti platiť >>

*****

Principles of taxation, canons of taxation: characteristics that serve as the grounds for (and identify the peculiarities of) taxation, such as neutrality, justice, equality, clarity, publicity and efficiency of administration. Neutrality of taxes means that taxes are aimed at collecting revenues for the state budget, and should not be subject to exemptions or relief, and that the principles of taxation should not distort the competitive environment. Tax justice is understood as proportionate taxation of income (so-called horizontal justice) or as implementation of the ability to pay principle (so-called vertical justice). Tax equality refers to equal treatment of all taxpayers and areas of economic activity. Clarity means tax consistency and minimal room for interpretation. The principle of publicity requires the legislation defining taxes to be subject to a public debate and to be adopted with sufficient time for the tax payers to prepare for the changes. The principle of efficiency of administration requires tax collection to be as cheap as possible for the taxpayer, and the substance vs. form principle grants the right to the tax administrator to use evaluative rather than formal criteria in laying down the tax base. See Ability to Pay Principle, Substance vs. Form Principle.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>