Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zdaniteľný príjem – Taxable income (angl. – fr.)

Zdaniteľný príjem (Taxable income): príjem použitý ako základ pre výpočet dane z príjmu, známy ako základ dane z príjmu. Napríklad zdaniteľný príjem populácie je vypočítaný ako rozdiel medzi celkovým príjmom a príjmom oslobodeným od dane (zahŕňajúcim výnimky a povolené odpočty ako nezdaniteľné minimum, iné odpočty, atď.).

*****

Taxable income: income used as the basis for calculating income tax, known as the income tax base, e.g., the taxable income of the population is calculated as the difference between total income and the tax-exempt income (including exemptions, and allowable deductions (tax-exempt minimum income earnings, other deductions, etc.). See Tax Base.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>