Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Životné poistenie s opciou na zmenu – Adjustable Life Insurance (angl.)

Životné poistenie s opciou na zmenu (Adjustable Life Insurance): typ životného poistenia, ktoré umožňuje poistenému zmeniť zmluvné dojednania poistenia, znížiť alebo zvýšiť poistnú sumu, znížiť alebo zvýšiť poistné a predĺžiť alebo skrátiť poistné obdobie.

*****

Adjustable Life Insurance: a type of insurance that allows the policyholder to change the plan of insurance, raise or lower the face amount of the policy, increase or decrease the premium, and lengthen or shorten the protection period.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>