Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zlatá akcia – Golden Share (angl.)

Zlatá akcia (Golden Share): akcia dávajúca právo veta v manažmente spoločnosti. Zlatá akcia je zvyčajne vlastnená vládou po privatizácii verejných podnikov. Môže byť využitá, keď je štát ochotný predať majetok, ale chce zostať aktívny v manažmente podniku.

Pozri: veto >>

*****

Golden share: a share granting the right of veto in company management. The golden share is usually kept by the government upon privatisation of public companies. It may be used when the state is willing to sell a property but wishes to remain active in the management of the company. See Veto.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>