Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zlaté pravidlo – Golden Rule (angl.)

Zlaté pravidlo (Golden Rule): predstava, že vláda by si mala požičiavať iba na financovanie investícií, nie na financovanie bežných výdavkov. Oponenti verejného dlhu tvrdia, že vládny rozpočet a jeho fondy by mali byť bezpodmienečne vyrovnané, keďže dlh použitý na akékoľvek účely musí byť splatený v budúcnosti, čo môže zvyšovať daňové zaťaženie.

Pozri: vyrovnaný rozpočet >>

*****

Golden rule: the idea that government should borrow only to finance investment, not to finance current expenditures. Opponents of public debt assert that government budget and funds should be unconditionally balanced, as debt used for any purposes will have to be repaid in the future, which will eventually increase the tax burden. See Balanced Budget.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>