Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zlyhávajúci trh – Lemon Market (angl. – fr.)

Zlyhávajúci trh (Lemon Market): neefektívny trh vznikajúci z dôvodu existencie asymetrických informácií a charakteristický neschopnosťou rozlíšiť medzi tovarmi vysokej a nízkej kvality. Spôsobuje, že kupujúci sú ochotní platiť len priemernú cenu za tovar. Nechcú platiť plnú cenu, pretože existuje možnosť, že za ňu dostanú podradný tovar. Preto predajcovia kvalitných tovarov, ak chcú vôbec predávať, sú nútení prijať nižšiu cenu. Predajcovia podradných (inferiórnych) tovarov majú motiváciu zaplniť trh, pretože sú schopní predávať za vyššie ceny. Niektorí používajú tento teoretický trh ako argument za reguláciu, zakiaľ ostatní oponujú, že ktorýkoľvek trh sa opraví sám a prípadne odmení čestných predajcov, keď sa objavia.

*****

Lemon Market: an ineffective market resulting from asymmetric information and characterized by the inability to distinguish between goods of high and low quality. The result is that buyers are only willing to pay an average price for a good; they don’t want to pay full price because there is a chance that they will receive a substandard good in return. Therefore, sellers of quality goods, if willing to sell at all; are forced to take a lower price. Sellers of inferior goods have incentive to flood the market because they are able to charge higher prices. Some use this theoretical market to argue for regulation, while others counter that any market will correct itself eventually by rewarding honest vendors as they emerge.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>