Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Miera nezamestnanosti v Grécku | December 2012 – s poklesom o -0,2%

Ako informoval grécky štatistický úrad (ELSTAT), sezónne očistená miera nezamestnanosti v Grécku poklesla v decembri 2012 k predchádzajúcemu mesiacu o -0,2 percentuálneho bodu na 26,4%, po nadol zrevidovaných 26,6% v predchádzajúcom mesiaci (pôvodne 27,0%). Zatiaľ čo mainstreamové médiá tieto dáta oslavujú ako zrnko nádeje, skrýva sa za tým len zmena gréckej štatistiky. ELSTAT prepracoval sezónne očistenú dátovú radu a zrazu nastalo prekvapenie, ktoré znížilo kvóty originálnych dát. Pri hrubých pôvodných dátach zmizlo po prepracovaní v sezónne očistenej dátovej rade v novembri zo štatistiky -33’530 nezamestnaných  a v októbri -33’350. Za december 2012 bol teda zverejnený pre Grécko pozitívny trend a zároveň sa upravili aj hrubé dáta. Napriek tomu, že počet zamestnaných aj pri originálnych údajoch v decembri 2012 poklesol, poklesla i miera nezamestnanosti. ELSTAT ide v šlapajach BLS v USA, keďže tento „pokrok“ je založený len na tom, že kategória neaktívnych sa presunula do kategórie schopných pracovať, ktorí už údajne nie sú pracovnému trhu k dispozícii a ktorí teda  čistou náhodou pri zisťovaní miery nezamestnanosti nehrajú žiadnu rolu. Keď neexistujú žiadne úspechy, treba ich jednoducho vykonštruovať indikátormi nálad, úpravou štatistík a mainstreamovými médiami, ktoré sa na to perfektne hodia. Dokonca aj tým zúboženým Grékom a miliónom ostatných v Eurozóne, ktorí potrebujú riadnu dávku optimizmu.

Keďže agenda Trojky negeneruje žiadne úspechy, musia zatiaľ postačovať úpravy štatistík a indikátory nálad, takže sa treba radovať spolu s Eurozónou! No napriek tomu, že sa grécka štatistika v nezamestnanosti priklonila k výpočtom štatistiky BLS „Made in USA“, zostáva to s  úspechom naďalej len veľmi skromné.

Vývoj nezamestnanosti v Grécku

Miera nezamestnanosti  v Grécku 1983 - 2012
Vývoj sezónne očistenej miery nezamestnanosti  v Grécku od januára 1983 do decembra 2012, vrátane od decembra 2007 nespracovanými sezónne očistenými dátami. V decembri 2012 poklesla sezónne očistená miera nezamestnanosti na 26,4%, po nadol zrevidovaných 26,6% v predchádzajúcom mesiaci (pôvodne 27%) a po 21,4% v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.

Naďalej však zostávajú , či už s alebo bez spracovaných údajov,  podmienky na gréckom pracovnom trhu otrasné, a to aj v historickom kontexte miery nezamestnanosti.

Sezónne očistená miera nezamestnanosti v Grécku predstavovala v decembri 2012 57,5%. Keďže žiadna dlhá prepracovaná dátová rada od ELSTATu nie je k dispozícii, tu je dátová rada Eurostatu vrátane decembra 2012 podľa ELSTATu:

Vývoj nezamestnanosti v Grécku u mladých

Nezamestnanost u mladých v Grécku 1999 - 2012
Vývoj sezónne očistenej miery nezamestnanosti u mladých (pod 25 rokov) v Grécku od januára 1999 do decembra 2012. V decembri 2012 poklesla miera nezamestnanosti u mladých podľa ELSTATu na 57,5%, po 59,4% v predchádzajúcom mesiaci podľa Eurostatu (pôvodne 61,7% podľa ELSTATu v novembri).

Pri kvóte nezamestnanosti od ELSTATu a rovnako od Eurostatu sa jedná o oficiálne (prikrášlené) miery nezamestnanosti, prepočítané len z pomeru počtu nezamestnaných na počet schopných pracovať, ktorí sú pracovnému trhu k dispozícii.

Aj keď v decembri 2012 celkový počet zamestnaných pri neočistených originálnych dátach mierne poklesol, o -1’500 zamestnaných na 3,628600 milióna, poklesla neočistená miera nezamestnanosti  k predchádzajúcemu mesiacu výrazne, o -32’400 na 1,300600 milióna. Počet ľudí schopných pracovať v kategórii neaktívnych, ktorí údajne nie sú pracovnému trhu k dispozícii, vzrástol v decembri 2012 o +34’600 na 3,387300 milióna. Prakticky všetci z kategórie neaktívnych, schopní pracovať od 15 rokov,  ktorí pracovnému trhu údajne už nie sú  k dispozícii, nezohrávajú pri výpočte miery nezamestnanosti žiadnu rolu.

Miera nezamestnanosti sa vypočítava len z ľudí schopných pracovať, ktorí pracovnému trhu  k dispozícii sú (-33’900 k predchádzajúcemu mesiacu) mínus počet zamestnaných (-1’500 k predchádzajúcemu mesiacu). Ak je  pracovnému trhu k dispozícii menej ľudí schopných pracovať, pričom sa ponúka mnoho kreatívneho priestoru, dá sa dokonca aj pri poklese počtu zamestnaných dosiahnuť klesajúci počet nezamestnaných (-32’400 k predchádzajúcemu mesiacu), ako ukazujú originálne dáta nezamestnanosti pre Grécko v decembri 2012.

Nezamestnanosť v Grécku:
Schopní pracovať, ktorí sú pracovnému trhu k dispozícii (4,929200 milióna) – počet zamestnaných (3,628600 mil.) = počet nezamestnaných (1,300600 mil.).

Miera nezamestnanosti v Grécku:
Pomer počtu nezamestnaných (1,300600 mil.) k ľuďom schopným pracovať, ktorí sú pracovnému trhu k dispozícii (4,929200 milióna) = miera nezamestnanosti (26,4%).

Všetky dáta sú neočistené. Neočistená miera nezamestnanosti bola v decembri 2012 v Grécku s 26,4% identická so sezónne očistenou mierou nezamestnanosti rovnako podľa ELSTATu.

No dokonca aj podľa štatistických metód poklesol pri originálnych dátach počet zamestnaných v decembri 2012 o -256’500 k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka a nezamestnanosť vzrástla v Grécku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o +267’100.

Kvóta zamestnanosti, čo je pomer schopných pracovať, ktorí sú pracovnému trhu k dispozícii (4,929200 mil.) na počet obyvateľov v produktívnom veku od 15 rokov (pracujúci plus nezamestnaní plus neaktívni = 8,316500 milióna) poklesla v decembri 2012 na extrémne nízkych neočistených 59,27%. Aj podiel zamestnaných (3,628600 milióna) na celkovom počte obyvateľov v produktívnom veku (8,316500 mil.) predstavoval v decembri 2012 veľmi nízkych neočistených 43,63%.

Aká pracovná katastrofa sa v Grécku skutočne odohráva sa vyjasní reálne až vtedy, keď si porovnáme počet zamestnaných k celkovému počtu obyvateľov. Len 33,5% obyvateľov musí so svojím zamestnaním generovať príjmy pre celé grécke hospodárstvo, čo je doslova nereálny stav, keďže sa jedná o  veľmi úbohé číslo.

Aj v Grécku sú definície zamestnanosti podľa medzinárodného ILO konceptu veľmi jemné a vágne. Ako zamestnaný sa berie každý občan v produktívnom veku, ktorý počas obdobia jedného pracovného týždňa pracoval aspoň jednu hodinu formou pracovného pomeru alebo samostatnej zárobkovej činnosti, či  ako výpomoc za odmenu. Aj keď sa niekto nachádza len vo formálnom stave zamestnania, ktoré v stanovenom časovom horizonte nevykonáva, považuje sa za zamestnaného. Nezamestnaný je  iba  ten, kto aktívne posledné 4 mesiace vyhľadával pracovné miesto, no nie je schopný najbližšie dva týždne naň nastúpiť. Osoby v produktívnom veku, ktoré tieto predpoklady nespĺňajú, sa považujú za neschopné pracovať (neaktívne) a nezohrávajú pri zisťovaní oficiálnej miery nezamestnanosti v Grécku žiadnu rolu.

Údaje nezamestnanosti v Grécku zostávajú čistou pohromou a ukazujú najhoršiu depresiu, nezávisle  od predstavovaných zrniek nádeje a trendov, ktoré vyrábajú ministerstvá pravdy, a ktoré preberajú mainstreamové médiá len jednoducho cez Copy & Paste.

Zdroj dát:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/
A0101_SJO02_DT_MM_12_2012_01_F_EN.pdf

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.